Το πληροφοριακό σύστημα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη"Παρακολουθεί την εφαρμογή του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΑΕΚΧ) μέσω των καταγγελιών, συστάσεων και συμμορφώσεων καθώς επίσης και τις επιδόσεις από την εφαρμογή του μέσω σύνθετων θεματικών δεικτών και μέσω ενός ενιαίου σύνθετου δείκτη. Για την διαμόρφωση και υπολογισμό των σύνθετων δεικτών χρησιμοποιούνται επιλεγμένοι δείκτες από τον Πίνακα Αποτελεσμάτων στον Κοινωνικό Τομέα (Social Scoreboard) του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ). Η παρακολούθηση διαχρονικά και συγκριτικά τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο υποστήριξης της ΟΚΕ στην εκπλήρωση της αποστολής της.
 
Ανάδοχος του έργου: EUROPEAN PROFILES S.A.